تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ | 11:20 | نویسنده : حسین یوسفی

   

*** قبل از شروع مطالعه حتماً هدفتان را مشخص كنيد. اين هدف مي‌تواند لذت بردن از يك رمان،‌ فهميدن و درك يك مطلب، شركت در كنكور يا آمادگي براي امتحان و ..... باشد.

 *** براي مطالعه مطالب، بهتر است در ابتدا به صورت كلي و اجمالي مرور كنيد و سپس مطالعه جزئيات را شروع كنيد.

 *** براي تصميمات و كارهاي روزمره خود برنامه‌اي را دنبال كنيد. برنامه‌ريزي، همت و پشتكار، پله‌هاي موفقيت را تشكيل مي‌دهند. پس طبق برنامه عمل كنيد و از اينكه نتوانستيد كل برنامه را در مدت زمان مقرر تمام كنيد، مايوس نشويد.  

   ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ | 22:4 | نویسنده : حسین یوسفیتاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ | 21:41 | نویسنده : حسین یوسفیتاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ | 19:45 | نویسنده : حسین یوسفی
نمونه سوالات کنکور
 
بسمه تعالی
 
1-روان شناسی که در زمینه علل افسردگی ودرمان آن  فعالیت می کند روانشناس ............است.
الف-تربیتی                ب-بالینی             ج-شناختی                   د-فیزیولوژیک
2-روان شناسی که با ارائه فرضیه ی"تماشای خشونت منجر به رفتار پرخاشگرانه در کودکان می شود" به ساخت نظریه می پردازد از کدام فرایند علمی بهره برده است؟
الف-روش استقرایی                            ب-روش علمی وتبیین آزمایشی
ج- روش قیاسی                                  د- روش آزمایشی
3-چالش مهم روانشناسی علمی در استفاده از روش تجربی چیست؟
الف-موضوع روانشناسی انسان است            ب-فرایندهای ذهنی قابل بررسی نیست
ج-آزمایشگاههای روانشناسی محدود است    د-روانشناسان روش تجربی رانیاموخته اند
4- به پیش فرض های اساسی درباره ی ماهیت انسان و چگونگی توصیف و تبیین آن چه    می گویند؟
الف ) فرضیه         ب ) رویکرد             ج ) پیش بینی           د ) علم روان شناسی
5-روانشناسی که در بررسی علل بیماری افسردگی به تاثیر انتقال دهنده های عصبی توجه می کند ،از کدام رویکرد استفاده می کند؟
الف-روانکاوی            ب-زیست شناختی        ج-شناختی                 د- انسان گرایی
6- بر اساس کدام رویکرد روانشناسی است، که روان شناسان درصدد تعیین میزان نقش ژن ها در ایجاد رفتار فرد هستند ؟
الف ) شناختی              ب ) زیست شناختی          ج ) رفتاری           د ) پدیدار شناختی
7-سندرم تطابق عمومی ،تعامل بین کدام فرایندهارا در بدن مشخص می کند؟
الف-فرایندهای روانی وعاطفی                        ب- فرایندهای ذهنی وجسمانی
ج-فرایندهای روانی وتغییرات فیزیولوژیک            د-فرایندهای عاطفی وتغییرات فیزیولوژیک
8-روش عضو برداری (برداشت قسمتهایی از مغز با جراحی یا الکترود) از کیست؟
الف-بروکا                   ب-لشلی                 ج-سلیه                         د-فروید
 
9-برطبق نظریه فروید،فرد بوسیله استفاده از مکانیسم های دفاعی (سرکوبی،انکار)با شرایط پیش آمده چگونه برخورد می کند؟
الف-سازگار می شود         ب-کنار می آید       ج-مقابله می کند          د-درگیرمی شود
10-قسمت راست مغز مرکز...........وقسمت چپ مغز مرکز...........است؟
الف-تفکرفضایی –تفکرکلامی                               ب-تفکر کلامی –تفکر فضایی
ج-یادگیری کلامی-یادگیری فضایی                        د-یادگیری وتفکر -یادگیری کلامی 
11-روش بیزاری درمانی در کدام یک از رویکرد ها استفاده می شود؟
الف-روانکاوی                ب-رفتاری                 ج-زیست شناختی            د-شناختی
12- دیدگاه روان کاوی معتقد به کدام یک از تعاریف زیر است؟
الف) فرآیندهای روانی عمدتاً به صورت ناهشیارپدیدار می شوند         
ب ) رفتار به وسیله ی محرک های بیرونی کنترل می شود
ج) مکانیسم های مغزی و عوامل زیستی سبب ایجاد رفتار می شوند.  
د ) کنش های زیستی و فعالیت های عصبی سبب بروز رفتار می شوند.
13- در کدام رویکرد، بر محرک های محیطی در کنش های روان شناختی تأکید فراوانی می شود؟
الف ) روان کاوی      ب) زیست شناختی             ج ) رفتاری              د ) پدیدار شناختی
14- این سوال که « چگونه یک مفهوم را در ذهن می سازیم؟»توسط کدام دسته از روان شناسان مطرح می گردد ؟
الف ) پدیدارنگر               ب ) فیزیولوژیک              ج ) شناختی                د) رفتار گرا
15-براساس دیدگاه مزلو اوج پیشرفت انسان در نتیجه ارضای کدام نیاز می باشد؟
الف-نیاز به تعلق ودوست داشتن                                     ب-نیاز به احترام وعزت نفس
ج-نیاز به خود شکوفایی                                                د-نیاز به امنیت
16-در فرضیه زیر متغیر مستقل ووابسته را به ترتیب مشخص کنید:
"استفاده از نرم افزار های آموزشی در یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد"
الف-یادگیری دانش آموزان  -استفاده از نرم افزار های آموزشی
ب-استفاده از نرم افزارهای آموزشی  –   یادگیری دانش آموزان
ج-استفاده از نرم افزارهای آموزشی  - پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
د-پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   - استفاده از نرم افزارهای آموزشی
 
 
17-کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای روش آزمایشی نیست؟
الف –کشف رابطه علت ومعلولی                                     ب-تکرار ناپذیر بودن
ج-کنترل                                                                د-آزمایشگاهی بودن
18-در مقایسه طرحهای آزمایشی وهمبستگی کدام مورد درست نیست ؟
الف- در طرحهای آزمایشی تاکید بر رابطه علت ومعلولی است.
ب- طرحهای همبستگی  در سطح پایین تری نسبت به آزمایشی است.
ج-در طرحهای همبستگی محقق درصدد دستکاری متغیر مستقل است.
د-در طرحهای آزمایشی کنترل بیشتری وجود دارد.
19- کدام گزینه از ویژگی های مطالعه ی همبستگی است ؟
الف ) ضبط و ثبت رفتار در موقعیت طبیعی                                  
ب ) یک یا چند فرد را به صورت عمیق مورد مطالعه قراردادن
ج ) از فرد پرسیده می شود که آیا شما چنین رفتاری را دارید یا خیر ؟  
د ) اندازه گیری آماری برای نشان دادن ارتباطات بین دو چیز
20- زمانی که روانشناس قصد بررسی "رابطه میان افسردگی و اعتماد به نفس "  می پردازد از کدام روش تحقیق استفاده می کند؟
الف-روش آزمایشی      ب- روش همبستگی        ج-روش مشاهده         د-روش زمینه یابی
21-کردار شناسان از جمله ............... رفتار حیوانات را در محیط ..............مورد بررسی قرار می دهند؟
الف-لورنز –آزمایشگاهی                                                 ب-لورنز –طبیعی                    
ج-آندرسون -   طبیعی                                                  د-آندرسون –آزمایشگاهی
22- منظور از رسش چيست ؟
الف- آمادگي زيستي                                       ب- نقشه ژنتيكي
 ج- آمادگي زيستي بر اساس نقشه ژنتيكي             د- آمادگي وراثتي و رواني  نقشه ژنتيكي       
23- نظريه رشد شناختي و رواني اجتماعي توسط كدام روانشناسان مطرح شده است؟
الف- اريكسون-پياژه          ب- پياژه- اريكسون         ج-مزلو-اريكسون        د-پياژه – مزلو
24- در نظريه رشد شناختي كدام پاسخ كودكان مورد توجه قرار گرفته است ؟
الف- صرفا پاسخهاي صحيح                                            ب- صرفا پاسخهاي غلط                   
ج- هم پاسخهاي غلط و هم پاسخهاي صحيح                       د- بيشتر پاسخهاي غلط
 
 
25-  کدام گزینه در مورد روان شناسی رشد نادرست است؟
الف ) شاخه ای از علم روان شناسی است         
ب ) به تعیین و تبیین تغییرات رشدی در طول زندگی فرد می پردازد
ج ) از رشته های مختلف زیست شناسی و جامعه شناسی مدد می گیرد.           
د ) به تمام مراحل زندگی انسان نمی پردازد.
26- به نظر اريكسون زماني فرد مي تواند از يك مرحله به مرحله بعدي عبور كند كه بحران مرحله قبل را.........
الف- حل كرده باشد                                         ب- بصورت منفي حل كرده باشد         
ج- هم منفي و هم مثبت حل كرده باشد                  ج- نياز به حل بحران ندارد .
27- دیدگاه شناختی پیاژه  در خصوص« هوش » کدام است؟
الف ) عبارت است از توانایی فرد در هماهنگ سازی تقاضاها و شرایط  کنونی اش .
ب )  از عوامل مؤثر در ایجاد بحران ها می توان به عوامل زیست شناختی، جسمانی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.
ج ) یک فرآیند اساسی زندگی است که به انسان کمک می کند تا خود را با محیط سازگار نماید.
د ) یک فعل و انفعال ذهنی – روانی است که انسان را قادر به حل مسائل می کند.
28- در کدام مرحله از مراحل رشد شناختی پیاژه، تفکر انسان خود مرکزی است ؟
الف ) حسی – حرکتی      ب ) پیش عملیاتی       ج ) عملیات عینی       د ) عملیات صوری
29- اولين بحران در نظريه اريكسون چيست و در چه سني رخ مي دهد ؟
الف- اعتماد در برابر بي اعتمادي  - 3 سال به بالا     
ب- اعتماد در برابر بي اعتمادي – تولد تا 1 سالگي
ج- ابتكار در مقابل احساس گناه – 1 تا 3 سالگي                                
د- ابتكار در مقابل احساس گناه – 3 تا 5 سالگي
30- برجستگی نظریه ی اریکسون آن است که او رشد را ...
الف ) فقط به دوره ی کودکی محدود می کند                   
ب ) به دوره ی بزرگسالی محدود می کند
ج ) به دوره کودکی و نوجوانی محدود می کند                   
د ) تا پایان عمر ادامه دار می داند.
31- به مجموعه صفاتي كه در فرد ديده مي شود ............................. وصفاتي كه گاه ديده و گاه ديده   نمي شود ...........ميگويند؟
الف- ژنوتيپ-فنوتيپ                                                      ب- فنوتيپ –ژنوتيپ                 
ج-    فنوتيپ – صفات ظاهري                                          د- ژنوتيپ – صفات بالقوه
32- در كدام يك از مراحل رشد درون رحمي سيستم عصبي و استخوانها و    ماهيچه ها رشد مي كند؟
الف- مرحله زيگوت          ب- مرحله روياني          ج- مرحله جنيني      د- مرحله تخمكي
33- كودك در چه سني قادر به تشخيص چهره خود در آينه مي گردد ؟
الف- شش ماهگي         ب- هشت ماهگي         ج- يك سالگي          د- سه ماهگي
34- چرا كودكان 2 تا 6 ساله عموما لاغرند ؟
الف- فعاليتشان زياد است                     
ب- غذايشان كم است
ج- رشد پايين بدن نسبت به بالا تنه بيشتر است
د- نسبت رشد بالا تنه به پايين بدن زياد است
35- منظور از خود مركزي كودك چيست و در چه سني رخ مي دهد ؟
الف- دنيا را منحصرا از ذهن خود مي بيند ، 7-2 سالگي              
ب- دنيا را متعلق به خودش ميداند ، تولد تا 6 ماهگي
ج- دنيا را منحصرا از ذهن خود مي بيند ، 7-1 سالگي                  
د- دنيا را متعلق به خودش ميداند ، 6-2 سالگي                       
 
36- تشخيص تفاوت هاي جنسي و رسيدن به هويت جنسي در چه سني بوجود      مي آيد ؟
الف- دو سالگي     ب- نوجواني   ج- كودكي اول 6-2 سالگي   د- كودكي دوم -11-7 سالگي
 37- آموزش زبان دوم در چه سني توصيه مي شود ؟
الف- 7 سالگي به بالا     ب- از بدو تولد        ج- زبان دوم اختلال يادگيري ايجاد مي كند       د- 5-4 سالگي
38- دو زبانگي اوليه در كودكان چه نتايجي بهمراه دارد ؟
الف- اختلال يادگيري ايجاد مي كند                     ب- توانايي شناختي را كم مي كند
ج- توانايي شناختي آنها را افزايش مي دهد            د- تاثيري بر شناخت كودكان ندارد
39- در دوره نوجوانی، امکان پذیرش قضیه ای که با واقعیت مطابقت ندارد، نشان دهنده ی چیست ؟
الف ) استدلال قیاسی               ب ) استدلال استقرایی
ج ) تفکرفرضیه سازی              د ) تفکر درباره ی خود
40- کدام جنبه ی رشد در نوجوانان موجب فهم جدیدی از فهم خود می رسد ؟
الف ) اخلاقی – روانی               ب ) شناختی – جسمانی        
ج ) روانی – اجتماعی                د ) جسمانی – اخلاقی
 -41چنانچه «افسردگی را ناشی از فعالیت نوع خاصی از واسطه های عصبی شیمیایی در بدن انسان در نظر بگیریم »‌و « فرآیندهای روانی را حاصل از پردازش اطلاعات در ادراک و حافظه قلمداد کنیم » به ترتیب ، به کدام رویکرد روان شناختی توسل جسته ایم ؟
الف ) شناختی – رفتاری                          ب ) رفتاری – پدیدار شناختی
ج ) زیست شناختی- شناختی                  د ) پدیدار شناختی – روان کاوی
42- کدام رویکرد روان شناختی « انسان را به عنوان فردی آزاد و دارای استعداد برای رشد و شکوفایی درنظرمی گیرد » .
الف ) روان کاوی             ب ) انسان گرا            ج ) زیست شناختی           د ) شناختی
43- دراین روش ، روان شناس از طریق کاربرد اصول یادگیری ، به دنبال حذف رفتارهای نامناسب در فرد می باشد.
الف ) شناخت درمانی               ب ) رفتار درمانی          ج ) روان کاوی               د ) شناختی
44- در این دیدگاه ، احساسات و افکار به طور غیرمستقیم و خارج از حیطه ی آگاهی فردعمل می نماید و ممکن است به صورت لغزش های کلامی بروز دهد .
الف ) شناختی          ب ) رفتاری       ج ) انسان گرا             د ) روان کاوی
45- اگر روان شناسی به بررسی ارتباط بین زبان و تفکر بپردازد به کدام رویکرد روان شناختی توجه داشته است ؟
الف ) شناختی              ب ) زیست شناختی       ج ) رفتاری       د ) روان کاوی
46- هدف اصلی در تحقیقات ................ گسترش و افزایش دانش ما در مورد پدیده ی مورد نظر و هدف اصلی در تحقیقات ................ استفاده عملی از یافته های روان شناسی در زندگی روزمره است .
الف ) کاربردی – بنیادی    ب ) بنیادی – کاربردی    ج ) علمی – غیرعلمی     د ) غیرعلمی – علمی
47- برای تبیین های علت و معلولی کدام روش تحقیق به کار می رود ؟
الف ) مشاهد طبیعی     ب ) مطالعات همبستگی          ج ) روش آزمایشی      د ) روش زمینه یابی
48- روشی است که فرد به صورت ناخودآگاه انجام می دهد تا اضطراب خود را کاهش دهد .
الف ) رفتار درمانی         ب ) مکانیسیم دفاعی          ج ) پس خوراند زیستی            د) دلبستگی
 
49- تمام آن چیزی را که فرد از خودگزارش می کند نمی تواند همان چیزی باشد که آن ها را تجربه می کند و این یکی از انتقادات وارد به رویکرد .......................... است .
الف ) انسان گرا             ب ) رفتاری              ج ) روان کاوی      د ) شناختی
50- بیزاری درمانی یکی از روش های ..................... است که در درمان ...................... مورد استفاده قرار می گیرد.
الف ) پس خوراند زیستی – هراس              ب ) پس خوراند زیستی – اعتیاد
ج ) رفتار درمانی – هراس                        د ) رفتار درمانی – اعتیاد
51- به نظر پیاژه بسیاری از کودکان سه ساله معتقدند که :
الف ) هرچیزی که حرکت می کند جاندار است    ب ) هر چیز متحرکی زنده نیست
ج ) هر موجود زنده ای لازم نیست متحرک باشد     د ) هر چیزی که خودش حرکت کند زنده است
52- در چه دوره ای کودک تقریباً 70 درصد وقت خود را می خوابد ؟
الف ) کودکی اول                ب ) کودکی دوم          ج ) طفولیت             د ) قبل از تولد
53- شکل گیری مفهوم خود در دوره ی کودکی اول متضمن رشد کدام ابعاد در کودک است؟
الف ) شناختی و اجتماعی   ب ) هیجانی و اجتماعی     ج) روانی واجتماعی   د ) اجتماعی و جسمانی
54- ظرفیت انسان برای تغییر در مقابل تجارب مثبت و منفی زندگی اشاره به کدام ویژگی و مشخصه رشد دارد ؟
الف ) کل گرا بودن                     ب ) مرحله ای بودن
ج ) انعطاف پذیر بودن              د ) تحت تأثیر شرایط تاریخی – فرهنگی بودن
55- براساس نظریه شناختی پیاژه در این دوره تفکر منطقی در کودکان پایه ریزی می شود .
الف ) حسی – حرکتی       ب ) پیش عملیاتی        ج ) عملیات عینی      د ) عملیات ذهنی
56 – تجسم دریای جیوه و انسان پنج سر به کدام نوع تفکر مربوط می شود ؟
الف ) قهرمان سازی     ب ) فرضیه سازی     ج ) خیال پردازی           د ) واقعیت گرایی
57 – « تفکر خود محوری » ، « بازتاب های ارثی » و « کسب عملیات شناختی » به ترتیب به کدام مرحله ی شناختی مربوط هستند ؟
الف ) حسی – حرکتی ، عملیات عینی ، عملیات صوری
ب ) عملیات عینی ، حسی – حرکتی ، پیش عملیاتی
ج ) عملیات صوری ، حسی – حرکتی ، عملیات عینی
د ) پیش عملیاتی ، حسی – حرکتی ، عملیات عینی
 
 
58- در بحران « هویت در مقابل بی هویتی» از عوامل مهم اجتماعی در شکل گیری شخصیت نوجوان کدام است؟
الف ) مادر                   ب ) والدین          ج ) همسالان           د ) خود فرد
59- مرحله پیش قراردادی در نظریه ی استدلال اخلاقی کلبرگ به طور تقریبی کدام مرحله ی شناختی پیاژه را پوشش می دهد .
الف ) عملیات صوری به بعد           ب ) حسی- حرکتی و قبل از عملیاتی
ج ) قبل از عملیاتی و عملیات عینی            د )عملیات عینی و عملیات صوری
60- در رشد جسمانی دوره ی نوجوانی ، آخرین قسمتی که رشد می کند کدام است ؟
الف ) انگشت ها          ب ) بازوها               ج ) بالاتنه           د ) کف پا
61- در مرحله ی قبل از قراردادی ، استدلال اخلاقی بر کدام اساس استوار است ؟
الف ) سوداجتماعی        ب ) سود شخصی          ج ) اصول اخلاقی       د ) ارزش های اخلاقی
62- عالی ترین سطح پردازش اطلاعات در ......................... صورت می گیرد .
الف ) قشر خاکستری            ب ) هیپوتالاموس             ج ) تالاموس           د ) قشر سفید مخ
63- منطقه سوم و پنجم بینایی در قشر خاکستری مغز ، به ترتیب مربوط به کدام عملکردها می باشد ؟
الف ) ادراک رنگ – ادراک حرکت              ب ) ادراک اشکال ساده – ادراک حرکت
ج ) ادارک حرکت – ادراک اشکال ساده        د ) ادراک اشکال ساده – ادراک رنگ
64- قطعه ی پس سری جایگاه ..................و قطعه ی .................. جایگاه شنوایی است .
الف ) حسی – پس سری      ب ) حسی – آهیانه ای   ج ) بینایی – پیشانی    د) بینایی – گیجگاهی
65- در نظام شناختی « گلوگاه » عبارت است از ..................... اطلاعات .
الف ) تشدید کردن   ب ) معنا و مفهوم دادن به     ج ) از صافی گذراندن    4- تنگ کردن محل ورود
66- در کدامیک از فرآیندهای زیر تفکر به جلو و رو به عقب است ؟
الف ) خواندن         ب ) نوشتن      ج ) شنیدن       د ) گفتن
67- دانش آموزانی که سریال تلویزیونی شهریار را مشاهده نمی کنند اما ملاقات او با عارف قزوینی را از دوستان خود می شنوند ، به تشکیل کدام نوع حافظه دست می زنند ؟
الف ) رویه ای            ب ) معنایی                  ج ) حوادث خاص       د ) آماده سازی ادراکی
68 – در کدام حالت ، فرد به طور معنایی می داند که چه می خواهد بگوید ، اما در حالت تلفظ از عهده ی آن برنمی آید ؟
الف ) نوک زبانی              ب ) بازنمایی ذهنی      ج ) پیام دهی       د ) شکلی یا تصویری
 
 
69- « حساسیت نسبت به رنگ و جزئیات شی ء » و « انتقال اطلاعات بینایی به صورت کم و کاست » به ترتیب با کدام ساختار بینایی مرتبط است ؟‌
الف ) میله ها – مخروط ها           ب ) مخروط ها – میله ها
ج) میله ها – سلول های دو قطبی و کانگلیون        د ) مخروط ها – سلول های دو قطبی و کانگلیون
70- کارکرد قشر خاکستری لوب پیشانی کدام است ؟
الف ) ثبات ادراکی            ب ) ادراک بینایی     ج ) اطلاعات پوستی         د ) اطلاعات شنوایی
71- چنان که سه رقم 6-7-4 را به یک گوش و سه رقم 3-5-8 را به گوش دیگر به طور جداگانه ولی همزمان  ارائه دهیم ، یادآوری فرد از این ارقام به کدام صورت خواهد بود ؟
الف ) 358674      ب ) 476853        ج ) 487563      د ) 674358
72- عبور از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت نیازمند ......................... و عبور از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت نیازمند ....................... است .
الف ) تمرین – توجه              ب ) دانش اختصاصی – زمان ومکان مشخص
ج ) پردازش اطلاعات در سطح بالاتر شناختی – تمرین
د ) سرعت – پردازش اطلاعات در سطح بالاتر شناختی
73- کدام لوب در ادراک اطلاعات پوستی و ماهیچه ای نقش عمده ای دارد ؟
الف ) پیشانی                 ب ) گیجگاهی              ج ) پس سری             د ) آهیانه ای
74- بر چه اساسی به هنگام خوشحالی ، خاطرات خوشایند و به هنگام ناراحتی خاطرات ناخوشایند را به خاطر می آوریم ؟
الف)تمایل ذهن به بازیابی اطلاعات هماهنگ       ب ) شباهت بین مراحل یادگیری و بازیابی
ج ) شباهت بین مراحل بازیابی و بازشناسی         د ) تمایل ذهن به ایجاد هماهنگی بین رویدادها
75- در شرایطی که اطلاعات با ویژگی های گوناگون و از جنبه های مختلف فیزیکی و معنایی ثبت می گردند و وارد سیستم شناختی ما می شود در واقع در مرحله ..................... حافظه هستیم .
الف ) رمزگردانی        ب ) نگهداری               ج ) بازیابی           د ) بازشناسی
76- ناحیه ورنیکه در لوب ..................... قرار دارد و به .................. اختصاص دارد .
الف ) گیجگاهی – تکلم    ب ) گیجگاهی – فهم زمان  ج ) پیشانی- تکلم  د ) پیشانی – فهم زمان
77- در مثال زیر چه نوع خطای گفتاری وجود دارد ؟ « من دیروز به مسافرت می روم »
الف ) تبدیلی            ب ) شکلی                ج ) آوایی                   د ) کارکردی
78- « یادگیری شرطی » به اطلاعات کدام نوع حافظه مرتبط است ؟
الف ) معنایی               ب ) رویه ای          ج ) حوادث خاص          د ) آماده سازی ادراکی
 
79- ترتیب مراحل رسیدن به ادراک بینایی
الف ) پذیرش ، تبدیل و کدگذاری اطلاعات      ب ) پذیرش ، کد گذاری و تبدیل
ج ) کدگذاری ،تبدیل و پذیرش اطلاعات         د ) کد گذاری ، پذیرش و تبدیل اطلاعات
80- کدام یک از موارد زیر صحیح است .
الف ) پردازش اطلاعات در توجه ارادی تند و سریع است
ب ) پردازش اطلاعات در توجه کنترل شده قابل اجتناب است
ج ) پردازش اطلاعات در توجه خودکار کند و آهسته است
د ) پردازش اطلاعات درتوجه غیر ارادی باعث کاهش ظرفیت شناختی می شود .
81- ترتیب پردازش اطلاعات چگونه است ؟
الف- تبدیل اطلاعات ، کدگذاری اطلاعات ، پذیرش اطلاعات
ب-پذیرش اطلاعات ، تبدیل اطلاعات ، کدگذاری اطلاعات
ج- سیستم عصبی ، ادراک اطلاعات ، تفسیر  و معنی
د- ادراک اطلاعات ، سیستم عصبی ، تفسیر و معنی
82- پژوهشگری در نظر دارد اثر سن بر نگرش را مطالعه کند ، گروه های 20 ساله ، 30 ساله و ... را با یک آزمون نگرش سنج تحت آزمایش قرار می دهد . در این پژوهش « متغیر مستقل » کدام است ؟
الف- آزمون            ب- نگرش          ج- سن         د- تغییر نگرش
83- کدام یک از انواع حافظه امکان آشناسازی فرد را با اشیاء ، افراد و محیط پیرامون خود فراهم می کند؟
الف- حافظه رویه ای                           ب- حافظه معنایی     
ج- حافظه آماده سازی ادراکی                 د- حافظه حسی
84- در سیستم زبان به مهارت های ................. نظام اولیه ی زبان و به ................... نظام ثانویه ی زبان گفته می شود .
الف- خواندن و گفتن-شنیدن و نوشتن               ب- شنیدن و گفتن – خواندن و نوشتن
ج- خواندن و نوشتن – شنیدن و گفتن                د- شنیدن و خواندن – نوشتن و گفتن
85- وقتی یک تست چهارگزینه ای به شما داده می شود طراح سئوال کدام یک از اصول حافظه را برای طرح این سئوال در نظر داشته است ؟
الف- یادگیری ادراکی                                      ب- یادگیری عمقی
ج- شباهت مراحل یادگیری و بازیابی                    د- سرنخ دادن در بازیابی
86- اگر پیش بینی دارای درجه بالایی از اعتبار باشد در آن هنگام روان شناس می تواند :
الف- به توصیفی آزمون پذیر دست بزند         ج- رابطه بین علت و معلول را مورد توجه قرار دهد
ب- پدیده مورد نظر را کنترل کند                 د- پیش بینی های دقیق و علمی داشته باشد
87- مهمترین اصل روش آزمایش ............................... است
الف- کنترل متغیر مستقل                            ج- انجام شدن در شرایط آزمایشگاهی
ب- نتیجه گیری از رابطه علت و معلولی            د- تکرار پذیری
88- کدامیک از رویکردهای زیر جبرگرا هستند ؟
الف- شناختی-رفتاری                          ب- انسان گرا-روان کاوی
ج- رفتاری-روان کاوی                          د- شناختی – روان کاوی
89- یک روان شناس مدرسه که به مطالعه پرخاشگری پسران کودکستانی علاقمند است ، بازی کردن 10 پسر بچه را در زنگ تفریح به مدت یک هفته مورد بررسی قرار می دهد . این مطالعه نمونه ای از .................................... است .
الف- مشاهده طبیعی     ب- مطالعه آزمایشگاهی     ج- مطالعه همبستگی      د- مصاحبه
90- بین هفته .................. جنین به حدی از رشد رسیده است که می تواند در خارج از رحم زندگی کند .
الف- 24تا36          ب- 24تا28         ج- 26تا30           د-22تا26
91- مرحله برون داد به کدام یک از مراحل حافظه اطلاق می شود .
الف- نگه داری       ب- کدگذاری       ج- رمزگردانی       د- بازیابی
92- در این حالت فرد به بسیاری از خصوصیات و ویژگی های کلمه دسترسی دارد ولی نمی تواند کلمه مناسب ومورد نظر را پیدا کند
الف- خطاهای شکلی     ب- پدیده نوک زبانی     ج- خطاهای تبدیلی   د- خطاهای نگارشی
93- دوره های تثبیت ویژگی چه اندازه طول می کشد .
الف- 200 تا 350 ثانیه                ب- 200 تا 250 ثانیه 
ج- 250 تا 350 میلی ثانیه            د- 200 تا 250 میلی ثانیه
94- براساس کدام اصل یادگیری ، از دانش آموزان خواسته می شود که مطالب کتاب را خلاصه کنند ؟
الف- بکارگرفتن یادگیری عمقی و معنایی      ج- ایجاد شباهت بین آموخته های مختلف
ب- داشتن سرنخ های بیشتر و متناسب تر      د- فعال و درگیر شدن با فرآیند یادگیری
95- تقسیم بندی توجه به انتخابی ( ارادی ) و غیرانتخابی ( غیرارادی ) با چه معیاری انجام شده است ؟
الف- نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف           ج- نوع رابطه بین محرک و پاسخ        
ب- مقدار تکلیف ها از محیط                             د- تعداد پاسخ ها به محیط
96- کدام پدیده ارتباط بیشتری با ناکامی دارد ؟
الف- ترس              ب- اضطراب             ج- استرس           د- پرخاشگری
97- منظور از روش های غلط زندگی عبارت است از شیوه های ..............................
الف-تشدید در تغییرات زندگی               ب-زمینه ساز بیماری ها
ج-مطابق با سلیقه شخص                    د-ناسازگار با سن
98- هر اندازه هدف شخصی قوی تر ، فوری تر و با اهمیت تر باشد ...................................
الف-ناکامی کاهش می یابد                  ب-زودتر به هدف می رسد
ج-ناکامی افزایش می یابد                    د-دیرتر به هدف می رسد
99-به رفتارهایی که ضریب ابتلا به بیماری ، صدمه ، آسیب یا مرگ زودرس را افزایش می دهند اصطلاحاً .............. می گویند.
الف- عوامل زمینه ای                       ب- عوامل ریسک رفتاری
ج- رفتار ضد اجتماعی                       د-نابهنجاری روانی
100- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های فرد سالم نیست ؟
الف- تسلط بر هیجان های خود                                     ج- دوستی با خود و دیگران
ب- پذیرش مسئولیت در محیط انسانی و مادی خویش         د- آگاهی از نقاط قوت و ضعف دیگران
101- در شرایطی که فرد احساس کنترل می کند و مشکلات زندگی را به چالش می کشد ، دارای شخصیت  ................. است .
الف- الگوی رفتاری الف    ب- الگوی رفتاری ب      ج- سخت رو       د- کنترل شخصی
102- اختلالات اضطرابی ، اختلالاتی هستند که در آن ها ......................... دیده می شود .
الف- بی قراری حرکتی ، بیش فعالی و بیمناکی    ج- احساس بی ارزشی ، بیش فعالی و بیمناکی
ب- بی قرار ، تشویش و غمگینی                      د- بی قراری ، اضطراب و افسردگی
103- روش حساسیت زدایی تدریجی جزء درمان .......................... و برای ......................... مؤثر است .
الف- رفتاری-افسردگی    ب- بینشی-هراس      ج- رفتاری-هراس  د- صحبت درمانی-افسردگی
104- کدام دسته از روان شناسان در حوزه ی درمان مسائل و مشکلات سازشی فعالیت دارند .الف- روان شناسی بالینی   ب- روان شناسان مشاوره   ج- روان شناسان تربیتی  د- روان پزشکان
105- در هراس اجتماعی فرد مبتلا ...............................
الف- از علت ترس خود آگاهی ندارد و دائماً مشوش است
ب- سراسر روز را با احساس فراگیر ترس و تشویش می گذراند
ج- زمینه اجتماعی ترس خود را نمی شناسد و دچار اضطراب می شود
د- ترس شدید از مسخره شدن در وضعیت اجتماعی دارد
106- کدام دسته از علایم ، نشانگر چهار نوع کلی اشتغالات ذهنی افراد وسواسی می باشد . 
الف- تندی-نظافت-وارسی کردن- تعریق
ج- نظافت- سرگیجه- وارسی کردن- تپش شدید قلب
ب- کندی – نظافت – مرددبودن – وارسی کردن
د- سعی در انجام همزمان دو کار – تعریق – تپش شدید قلب
107- اضطراب در کدام موقعیت ، اضطراب بهنجار تلقی می شود .
الف- ترس از عکس مار               ب- تنها ماندن در خانه
ج- سوار آسانسور شدن                 د- حضور در جلسه امتحان
108- فردی که به علت تخلف رانندگی مجبور است یا جریمه پرداخت کند یا ماشین را در پارکینگ راهنمایی نگه دارد در واقع دچار کدام نوع تعارض شده است .
الف- اجتناب- اجتناب        ب- گرایش- گرایش     ج- گرایش- اجتناب    د- تعارض نیست
109- این ویژگی های شخصیتی متعلق به فردی است که شدیداً رقابت جوی بوده ، از خود و دیگران توقع زیادی دارد و معمولاً تحت فشار زیاد کار می کند .
الف- الگوی رفتاری الف              ب- الگوی رفتاری ب
ج- استقامت و سخت رویی          د- کنترل شخصی
110- کدامیک از مراحل سندرم انطباق عمومی  هانس سلیه نیست .
الف- مرحله هشدار         ب- مرحله فشار          ج- مرحله مقاومت      د- مرحله فرسودگی
111- تمایل کودک به برقراری نوعی رابطه ی نزدیک با افرادی معین و احساس امنیت بیش تر در حضور این افراد ............................. نامیده می شود
الف- احساس امنیت            ب- دلبستگی        ج- سازگاری     د- تعارض
112- تکنیکی است که به افراد آموزش داده می شود تا فرآیندهای جسمانی خود مانند تپش قلب و فشار خون را که پاسخ هایی خودکارند مهار کنند .
الف- تن آرامی        ب- پس خوراند زیستی      ج- مراجع – محوری    د- حساسیت زدایی
113- اولین قدم در ایجاد دانش است که شامل ایجاد و ارائه ی تئوری از طریق جمع آوری داده های منظم با داده های تجربی است
الف- استقراء             ب- قیاس            ج- همبستگی               د- کنترل
114- ادراک اطلاعات پوستی و ماهیچه ای به عهده ی کدام یک از لوب های چهارگانه ی قشر خاکستری است .
الف- لوب پس سری          ب- لوب آهیانه ای         ج- لوب گیجگاهی    د- لوب پیشانی
115- در نظریه شناختی بازتابها و نمادها در کدام دوره ها مورد ارزیابی قرار می گیرند ؟
الف- حسی – حرکتی ، پیش عملیاتی           ج- حسی – حرکتی ، عملیات عینی
ب- پیش عملیاتی ، حسی – حرکتی             د- عملیات عینی – پیش عملیاتی
116- کودکی که به منظور کسب جایزه نماز می خواند در کدام مرحله رشد اخلاقی قرار دارد الف- قبل از قراردادی     ب- قراردادی         ج- مافوق قراردادی     د- اخلاق خوداجتماعی
117- در این مرحله بیشتر اندام ها و اجزای بدن مشخص می شود و رشد سریع تر است
الف- زیگوت             ب- رویانی              ج- جنینی                  د- طفولیت
118- کودکان تا قبل از .............. بهترین یادگیرندگان برای زبان دوم هستند
الف- 6 سالگی          ب- 7 سالگی            ج- 9سالگی              د- 10 سالگی
119- دو برابر شدن اندازه قلب در نوجوانی در میزان ضربان قلب و حجم خون به ترتیب چه تغییراتی ایجاد می کند  ؟
الف- افزایش- کاهش   ب- کاهش – افزایش   ج- کاهش- کاهش    د- افزایش- افزایش
120- در مرحله قراردادی ، استدلال اخلاقی برکدام اساس استوار است ؟
الف- منفعت اجتماعی    ب- منفعت شخصی       ج- اصول اخلاقی     د- ارزش های اخلاقی
 

تاريخ : جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ | 0:30 | نویسنده : حسین یوسفی

 

 

•       فردی که در رانندگی تخلف نمی کند زیرا این کار را بی احترامی به جامعه می داند در کدام مرحله از مراحل اخلاقی کلبرگ قراردارد؟

مرحله قراردادي يا عرفي

 

وقتی یک نوجوان در دوره بلوغ از بزرگي بینی واندام های صورت خود شاکی است در کدام مرحله ازخصوصیات رشد دوره ی نوجوانی قراردارد؟

رشد ناگهاني

 بقيه سوالت درادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ | 21:29 | نویسنده : حسین یوسفی

مطالبی مکمل فصل ۴ کتاب روان شناسی سال سوم

نگاه اجمالی

اگر شخص خیلی رقابت جو ، جاه طلب ، درای تمایل بیشتر به کنترل و … باشد، احتمالا آثار استرس (فشارروانی) شدت پیدا خواهد کرد. الگوی شخصیتی نوع A با پیشرفت طلبی ، فوریت زمان و خصومتی که براحتی برانیخگته می‌شود، مشخص شده است. این خصوصیت آنها را نسبت به بیماریهای قلبی آماده تر می‌کند. نقطه مقابل شخصیت نوع A کسانی هستند که شخصیت نوع B دارند. آنها غالبا افرادی آرام ، راحت و بدون نقش هستند.

ویژگی‌های شخصیتی نوع A

ویژگی‌های رفتاری

فرد با شخصیت نوع A آشکارا از حرکت کند ، ترافیک ، صف بستن برای خرید و هرچیز دیگری که وقت با ارزش را تلف کند، ناراحت می‌شود. برخی ویژگی‌های رفتاری این الگو شامل پاسخ‌های کوتاه در مکالمات ، گفتار بیش از حد نیرومند ، چهره در هم کشیده ، سریع خوردن ، نگاه عمیق با لبخند خشک و بازداری شده و … می‌باشد. این تمایل به بسیج کردن بیش از حد منابع جسمانی تحت عنوان فوریت زمان ، موردبحث قرار می گیرد.

تمایل به کنترل

افراد با شخصیت نوع A احساس نیاز بیشتری به کنترل محیط دارند و این افراد به قدری به دانستن کنترل محیط نیاز دارند که ممکن است عدم کنترل خصومت و رفتارهای جسورانه را باعث شود. وقتی فرد در موقعیت عدم کنترل قرار می‌گیرد، معمولا یک حالت انگیزشی را از طریق تغییرات شناختی ، رفتاری ، هیجانی و فیزیولوژیکی نشان می‌دهد.

رقابت جویی

افراد شخصیت نوع A رقابت جو و پیشرفت طلب تر هستند. آنها با تلاش و پایداری بیشتری به چالش‌ها (مشکلات) پاسخ می‌دهند و اهداف بزرگتری را تعیین می‌کنند. تلاش برای پیشرفت در افراد شخصیت نوع A معمولا درجوی از تنش ، اضطراب ، خشم و احساس (مانند جمله هرگز نباید گیر افتاد ) صورت می‌گیرد. این افراد تلاش برای پیشرفت را بخاطر خود پیشرفت مورد توجه قرار نمی‌دهند، بلکه تلاش آنها برای کنترل و اثبات توانایی‌هایشان صورت می‌گیرد.

 

مقایسه شخصیت نوع A با شخصیت نوع B

ویژگی‌ها

تیپ A

تیپ B

مکالمه

تند

کند

تولید کلمات

پاسخ یک کلمه‌ای ، سرعت در پایان جمله

شمره و با مکث صحبت کردن

کیفیت کلام

زمخت ، محکم ، کوتاه

یکنواخت

زمان پاسخ

پاسخ آنی

مکث بیش از پاسخگویی

آه کشیدن

فراوان

بندرت

حرکات چهره

کشیده ، خصمانه ، ابرو درهم

آرام و دوست داشتنی

خنده

خشک

نرم و لطیف ، خوشایند

گره کردن مشت‌ها

زیاد

بندرت

قطع کردن حرف دیگران

اغلب

به ندرت

تلاش برای تمام کردن سوالات طرف مقابل

اغلب

بندرت

تلاش برای تسلط برطرف مقابل

اغلب

بندرت

رضایت از کار

خیر ، تلاش برای طی کردن درجات

بلی

جاه طلبی

بلی ، طبق نظر دیگران و خود

نه بطور خاص

شایستگی

تلاش برای برنده شدن حتی هنگام بازی با فرزندان

بی اهمیت بودن

 تاريخ : شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ | 23:15 | نویسنده : حسین یوسفی
مرکز مشاوره راه نو

مشاوره خانواده ، ازدواج ، تحصیل

حسین یوسفی کارشناس ارشد روان شناسی ومدرس دانشگاه

آدرس : خورموج ساختمان پزشکانتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ | 22:27 | نویسنده : حسین یوسفی

عوامل موثر درپیشرفت تحصیلی

1- وضعیت فرهنگی خانواده دانش آموز

2- آموزشهای تقویتی

براي ديدن بقيه مطالب برروي ادامه مطلب كليك كنيدادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ | 22:26 | نویسنده : حسین یوسفی

انسان‌‌هاي موفق چه خصوصياتي دارند؟

خود آگاهي يا خودشناسي‌
افراد موفق كساني مثبت هستند كه از يك خودآگاهي واقعي برخوردارند. آنها در برابر پيش آمدهاي ناگوار، نيازي به داروهاي آرام بخش ندارند .
آنها خود را به خوبي با مسائل و مشكلات زندگي تطبيق مي‌‌دهند. افراد موفق خود
را مي‌‌شناسند و مي‌‌دانند كه هستند ، چه عقيده اي دارند و چه نقشي در زندگي ايفا مي‌‌كنند و استعداد آنها چقدر است. ‌ما نيز مي‌‌توانيم شخص موفقي شويم در صورتي كه: ‌
1‌ -چشم خود را به امكانات و راهكارهاي موجود باز كنيم . ‌
2-‌ در تغيير وضع زندگي كنوني خود به نيروي كم‌نظير باطني خود متكي باشيم . ‌
افراد موفق در حال  زندگي مي‌‌كنند
عزت نفس‌
‌من خودم را دوست دارم و به آنچه كه از پدر و مادرم به من رسيده و در سرشت من به وديعه گذارده شده ارج مي‌‌نهم. اين گفته‌‌ها نظر يك فرد موفق است. اين گفته‌‌ها كليد اتكا به نفس در شخص است. شما مي‌‌توانيد از همين امروز از عزت نفس بيشتري برخوردار باشيد به شرط اين كه : ‌
1-‌ هميشه در زندگي آراسته باشيد . ‌
2- در هر مكالمه تلفني يا اولين ملاقات ابتدا نام خود را بر زبان آورده و خود را معرفي كنيد. با ارج نهادن به نام خود ، عادت مي‌‌كنيد براي خود ارزش قائل شويد. ‌
3-‌ هنگامي كه فردي از شما تقدير مي‌‌كند با كلمه ساده و مؤدبانه <متشكرم > جواب دهيد. ‌
4-‌ هنگام شركت در سخنراني و كنفرانس‌‌ها در جلوترين صف بنشينيد و در صورت امكان بحث كوچكي در جلسه داشته باشيد . ‌
5-‌ افراشته و مقتدرانه با حالت آرام و گام‌‌‌‌هاي بلند راه برويد، ثابت شده افرادي كه چنين راه مي‌‌روند به خود اعتماد دارند. ‌
6‌ -با زبان مثبت و دلگرم كننده صحبت كنيد و همواره لبخندي بر لبان داشته باشيد.
كنترل خودوقبول مسئوليت افرادموفق‌براين‌باورندكه خودانهاقادربه كنترل وجلوگيري ازحوادث زندگي بوده وهستند.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۸ | 12:6 | نویسنده : حسین یوسفی

- منظور از رسش چيست ؟

الف- آمادگي زيستي                                                    ب- نقشه ژنتيكي

 ج- آمادگي زيستي بر اساس نقشه ژنتيكي                        د- آمادگي وراثتي و رواني  نقشه ژنتيكي       

 

42- نظريه رشد شناختي و رواني اجتماعي توسط كدام روانشناسان مطرح شده است ؟

الف- اريكسون-پياژه                    ب- پياژه- اريكسون                   ج-مزلو-اريكسون                 د-پياژه – مزلو

 

43- در نظريه رشد شناختي كدام پاسخ كودكان مورد توجه قرار گرفته است ؟

الف- صرفا پاسخهاي صحيح                                                ب- صرفا پاسخهاي غلط                   

ج- هم پاسخهاي غلط و هم پاسخهاي صحيح                               د- بيشتر پاسخهاي غلط

 

44- در نظريه شناختي بازتابها و نمادها در كدام دوره ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند ؟

الف- حسي- حركتي ، پيش عملياتي                           ب- پيش عملياتي ، حسي –حركتي

ج- حسي-حركتي ،عمليات عيني                               د- عمليات عيني – پيش عملياتي

 

45- به نظر اريكسون زماني فرد مي تواند از يك مرحله به مرحله بعدي عبور كند كه بحران مرحله قبل را.........

الف- حل كرده باشد                                         ب- بصورت منفي حل كرده باشد         

ج- هم منفي و هم مثبت حل كرده باشد                  ج- نياز به حل بحران ندارد .

 

45- به نظر اريكسون زماني فرد مي تواند از يك مرحله به مرحله بعدي عبور كند كه بحران مرحله قبل را.........

الف- حل كرده باشد                                         ب- بصورت منفي حل كرده باشد         

ج- هم منفي و هم مثبت حل كرده باشد                  ج- نياز به حل بحران ندارد .

 

46- اولين بحران در نظريه اريكسون چيست و در چه سني رخ مي دهد ؟

الف- اعتماد در برابر بي اعتمادي  - 3 سال به بالا                              ب- اعتماد در برابر بي اعتمادي – 1 تا 3 سالگي

ج- ابتكار در مقابل احساس گناه – 1 تا 3 سالگي                                 د- ابتكار در مقابل احساس گناه – 3 تا 5 سالگي

 

47- به مجموعه صفاتي كه در فرد ديده مي شود ............................. وصفاتي كه گاه ديده و گاه ديده نمي شود ...........ميگويند؟

الف- ژنوتيپ-فنوتيپ                                                      ب- فنوتيپ –ژنوتيپ                 

ج-    فنوتيپ – صفات ظاهري                                          د- ژنوتيپ – صفات بالقوه

 

48- در كدام يك از مراحل رشد درون رحمي سيستم عصبي و استخوانها و ماهيچه ها رشد مي كند ؟

الف- مرحله زيگوت                  ب- مرحله روياني                      ج- مرحله جنيني                   د- مرحله تخمكي

 

49-سوء تغذيه مادر در چه سني و چه تاثيري بر جنين دارد ؟

الف- سه ماه اول بارداري- مردن جنين                                           ب- سه ماه آخر بارداري – مردن جنين

ج- سه ماه اول بارداري – عقب ماندگي ذهني                                   د- سه ماه آخر بارداري – عقب ماندگي ذهني

 

 

50- كودك در چه سني قادر به تشخيص چهره خود در آينه مي گردد ؟

الف- شش ماهگي                      ب- هشت ماهگي                       ج- يك سالگي                       د- سه ماهگي

 

51- چرا كودكان 2 تا 6 ساله عموما لاغرند ؟

الف- فعاليتشان زياد است                                                             ب- غذايشان كم است

ج- رشد پايين بدن نسبت به بالا تنه بيشتر است                                   د- نسبت رشد بالا تنه به پايين بدن زياد است

 

52- منظور از خود مركزي كودك چيست و در چه سني رخ مي دهد ؟

الف- دنيا را منحصرا از ذهن خود مي بيند ، 6-2 سالگي               ب- دنيا را متعلق به خودش ميداند ، تولد تا 6 ماهگي

ج- دنيا را منحصرا از ذهن خود مي بيند ، 7-1 سالگي                   د- دنيا را متعلق به خودش ميداند ، 6-2 سالگي                       

 

53- تشخيص تفاوت هاي جنسي و رسيدن به هويت جنسي در چه سني بوجود مي آيد ؟

الف- دو سالگي                ب- نوجواني      ج- كودكي اول 6-2 سالگي        د- كودكي دوم -11-7 سالگي

 

54- آموزش زبان دوم در چه سني توصيه مي شود ؟

الف- 7 سالگي به بالا            ب- از بدو تولد        ج- زبان دوم اختلال يادگيري ايجاد مي كند       د- 5-4 سالگي

 

55- دو زبانگي اوليه در كودكان چه نتايجي بهمراه دارد ؟

الف- اختلال يادگيري ايجاد مي كند                                          ب- توانايي شناختي را كم مي كند

ج- توانايي شناختي آنها را افزايش مي دهد                                  د- تاثيري بر شناخت كودكان ندارد

 

56- اجزاي صورت مانند گوشها ، لبها و بيني نوجوان بزرگتر از ساير قسمتهاي بدن است علت آن چيست و         تا چه زماني ادامه دارد ؟

الف- زيرا سر ديرتر رشد مي كند – دائمي است                        ب- زيرا سر ديرتر رشد مي كند – موقتي است

ج- زيرا تناسب دير اتفاق مي افتد – موقتي است                        د- زيرا تناسب بدن زود اتفاق مي افتد – دائمي است

 

57- اگر تغييرات مهم جنسي با رشد شناختي و اخلاقي نوجوان همراه نباشد ، چه نتايجي به بار مي آورد ؟

الف- نوجوان تنها به جنبه جسماني اين تغييرات توجه مي كند       ب- تنها به  تغييرات عاطفي توجه مي كند

ج- به تغييرات شناختي و عاطفي بي توجه مي شود .                  د- تنها به تغييرات شناختي توجه مي كند .

 

58- كودكي كه به منظور كسب جايزه نماز خواند در كدام مرحله رشد اخلاقي قرار دارد ؟

الف- قبل قراردادي                   ب- قراردادي                  ج- مافوق قراردادي                    د- اخلاق خود اجتماعي

 

- نوجوانی که نگران تأثیرات حملات تروریستی  یازدهم سپتامبر آمریکا بر مسئله تبعیض نژادی است به مرحله .......................... پیاژه رسیده است .

الف – حسی – حرکتی                ب- پیش عملیاتی           ج- عملیات عینی         د- عملیات صوری

 

3- به نظر اریکسون ، مردم در سنین سالخوردگی با بحران ................ مواجه اند .

الف – اعتماد در برابر بی اعتمادی               ب- هویت در برابر آشفتگی هویت

ج-  صمیمیت در برابر انزوا                       د- تمامیت در برابر ناامیدی وسرخوردگیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۸ | 12:5 | نویسنده : حسین یوسفی

- منظور از رسش چيست ؟

الف- آمادگي زيستي                                                    ب- نقشه ژنتيكي

 ج- آمادگي زيستي بر اساس نقشه ژنتيكي                        د- آمادگي وراثتي و رواني  نقشه ژنتيكي       

 

42- نظريه رشد شناختي و رواني اجتماعي توسط كدام روانشناسان مطرح شده است ؟

الف- اريكسون-پياژه                    ب- پياژه- اريكسون                   ج-مزلو-اريكسون                 د-پياژه – مزلو

 

43- در نظريه رشد شناختي كدام پاسخ كودكان مورد توجه قرار گرفته است ؟

الف- صرفا پاسخهاي صحيح                                                ب- صرفا پاسخهاي غلط                   

ج- هم پاسخهاي غلط و هم پاسخهاي صحيح                               د- بيشتر پاسخهاي غلط

 

44- در نظريه شناختي بازتابها و نمادها در كدام دوره ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند ؟

الف- حسي- حركتي ، پيش عملياتي                           ب- پيش عملياتي ، حسي –حركتي

ج- حسي-حركتي ،عمليات عيني                               د- عمليات عيني – پيش عملياتي

 

45- به نظر اريكسون زماني فرد مي تواند از يك مرحله به مرحله بعدي عبور كند كه بحران مرحله قبل را.........

الف- حل كرده باشد                                         ب- بصورت منفي حل كرده باشد         

ج- هم منفي و هم مثبت حل كرده باشد                  ج- نياز به حل بحران ندارد .

 

45- به نظر اريكسون زماني فرد مي تواند از يك مرحله به مرحله بعدي عبور كند كه بحران مرحله قبل را.........

الف- حل كرده باشد                                         ب- بصورت منفي حل كرده باشد         

ج- هم منفي و هم مثبت حل كرده باشد                  ج- نياز به حل بحران ندارد .

 

46- اولين بحران در نظريه اريكسون چيست و در چه سني رخ مي دهد ؟

الف- اعتماد در برابر بي اعتمادي  - 3 سال به بالا                              ب- اعتماد در برابر بي اعتمادي – 1 تا 3 سالگي

ج- ابتكار در مقابل احساس گناه – 1 تا 3 سالگي                                 د- ابتكار در مقابل احساس گناه – 3 تا 5 سالگي

 

47- به مجموعه صفاتي كه در فرد ديده مي شود ............................. وصفاتي كه گاه ديده و گاه ديده نمي شود ...........ميگويند؟

الف- ژنوتيپ-فنوتيپ                                                      ب- فنوتيپ –ژنوتيپ                 

ج-    فنوتيپ – صفات ظاهري                                          د- ژنوتيپ – صفات بالقوه

 

48- در كدام يك از مراحل رشد درون رحمي سيستم عصبي و استخوانها و ماهيچه ها رشد مي كند ؟

الف- مرحله زيگوت                  ب- مرحله روياني                      ج- مرحله جنيني                   د- مرحله تخمكي

 

49-سوء تغذيه مادر در چه سني و چه تاثيري بر جنين دارد ؟

الف- سه ماه اول بارداري- مردن جنين                                           ب- سه ماه آخر بارداري – مردن جنين

ج- سه ماه اول بارداري – عقب ماندگي ذهني                                   د- سه ماه آخر بارداري – عقب ماندگي ذهني

 

 

50- كودك در چه سني قادر به تشخيص چهره خود در آينه مي گردد ؟

الف- شش ماهگي                      ب- هشت ماهگي                       ج- يك سالگي                       د- سه ماهگي

 

51- چرا كودكان 2 تا 6 ساله عموما لاغرند ؟

الف- فعاليتشان زياد است                                                             ب- غذايشان كم است

ج- رشد پايين بدن نسبت به بالا تنه بيشتر است                                   د- نسبت رشد بالا تنه به پايين بدن زياد است

 

52- منظور از خود مركزي كودك چيست و در چه سني رخ مي دهد ؟

الف- دنيا را منحصرا از ذهن خود مي بيند ، 6-2 سالگي               ب- دنيا را متعلق به خودش ميداند ، تولد تا 6 ماهگي

ج- دنيا را منحصرا از ذهن خود مي بيند ، 7-1 سالگي                   د- دنيا را متعلق به خودش ميداند ، 6-2 سالگي                       

 

53- تشخيص تفاوت هاي جنسي و رسيدن به هويت جنسي در چه سني بوجود مي آيد ؟

الف- دو سالگي                ب- نوجواني      ج- كودكي اول 6-2 سالگي        د- كودكي دوم -11-7 سالگي

 

54- آموزش زبان دوم در چه سني توصيه مي شود ؟

الف- 7 سالگي به بالا            ب- از بدو تولد        ج- زبان دوم اختلال يادگيري ايجاد مي كند       د- 5-4 سالگي

 

55- دو زبانگي اوليه در كودكان چه نتايجي بهمراه دارد ؟

الف- اختلال يادگيري ايجاد مي كند                                          ب- توانايي شناختي را كم مي كند

ج- توانايي شناختي آنها را افزايش مي دهد                                  د- تاثيري بر شناخت كودكان ندارد

 

56- اجزاي صورت مانند گوشها ، لبها و بيني نوجوان بزرگتر از ساير قسمتهاي بدن است علت آن چيست و         تا چه زماني ادامه دارد ؟

الف- زيرا سر ديرتر رشد مي كند – دائمي است                        ب- زيرا سر ديرتر رشد مي كند – موقتي است

ج- زيرا تناسب دير اتفاق مي افتد – موقتي است                        د- زيرا تناسب بدن زود اتفاق مي افتد – دائمي است

 

57- اگر تغييرات مهم جنسي با رشد شناختي و اخلاقي نوجوان همراه نباشد ، چه نتايجي به بار مي آورد ؟

الف- نوجوان تنها به جنبه جسماني اين تغييرات توجه مي كند       ب- تنها به  تغييرات عاطفي توجه مي كند

ج- به تغييرات شناختي و عاطفي بي توجه مي شود .                  د- تنها به تغييرات شناختي توجه مي كند .

 

58- كودكي كه به منظور كسب جايزه نماز خواند در كدام مرحله رشد اخلاقي قرار دارد ؟

الف- قبل قراردادي                   ب- قراردادي                  ج- مافوق قراردادي                    د- اخلاق خود اجتماعي

 

- نوجوانی که نگران تأثیرات حملات تروریستی  یازدهم سپتامبر آمریکا بر مسئله تبعیض نژادی است به مرحله .......................... پیاژه رسیده است .

الف – حسی – حرکتی                ب- پیش عملیاتی           ج- عملیات عینی         د- عملیات صوری

 

3- به نظر اریکسون ، مردم در سنین سالخوردگی با بحران ................ مواجه اند .

الف – اعتماد در برابر بی اعتمادی               ب- هویت در برابر آشفتگی هویت

ج-  صمیمیت در برابر انزوا                       د- تمامیت در برابر ناامیدی وسرخوردگیتاريخ : دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ | 22:14 | نویسنده : حسین یوسفی

شيوه هاي مطالعه ثمر بخش‌

 

مطالعه چيست؟ مطالعه ثمر بخش چگونه است؟ از چه طريقي مي‌توان بهتر ياد گرفت و بهتر آموخت؟ چگونه مي‌توان مطالب و كيفيت يادگيري مفاهيم و اصول را در خود ارتقا داد و يادگيري را با معنا ساخت؟ همه‌ اينها از جمله سؤالاتي است كه در ذهن دانش آموز و معلم وجود دارد. حال ما در اين مقاله مي‌خواهيم مطالعه مؤثر را مرور كنيم. ما مي‌خواهيم هم توانايي مطالعه‌ خويش را تقويت كنيم و هم اين مهارت را به ديگران انتقال دهيم.

مكان مطالعه‌ :   بهتر است براي مطالعه‌ ثمربخش جاي ثابتي را انتخاب كنيم و باز بهتر است پشت ميز بنشينيم و مطالعه كنيم. در مورد نور مطالعه بهتر است از دو تركيب نوري هم طيف زرد و هم سفيد استفاده كنيم تا چشم‌ ها خسته نشود.

دماي اتاق بايد حدود 25درجه سانتيگراد باشد. منظور اين است كه وقتي بالباس راحتي در اتاق خود نشسته‌ايد احساس گرمايي زياد و يا سرما نكنيد چرا كه يكي از عوامل حواس پرتي و ايجاد خواب آلودگي دماي زياد اتاق است.

 بهترين جا براي درس خواندن منزل است ولي اگر نمي‌توانيد در خانه درس بخوانيد حال به هر دليلي اعم از جمعيت زياد خانه، سر و صدا زياد و... از فرهنگسراها يا كتابخانه‌ها استفاده كنيد. بعضي از افراد در مورد نقش موسيقي هنگام مطالعه نظرات ضد و نقيضي دارند ولي خلاصه‌ مطلب اين است كه درس خواندن با موسيقي، هماهنگي ندارد پس سعي كنيد صادقانه درس بخوانيد و با خود رو راست باشيد تا موفق شويد.

زمان مطالعه هيچ قانوني براي زمان مطالعه وجود ندارد. هر وقت كه راحت بوديد چه صبح زود و چه شب تا دير وقت مي‌توانيد مطالعه كنيد و درس بخوانيد. ولي سه زمان در يادگيري خيلي مهم است كه بهتر است در اين زمان‌ها مطالعه كنيد:

اول صبح: چون تازه از خواب بيدار شده‌ايد و ذهنتان منع قبلي ندارد و مطالب را به راحتي در خود نگه مي‌دارد. پس در برنامه‌ روزانه خود طوري عمل كنيد كه حتماً اول صبح‌ها نيم يا يك ساعت بتوانيد درس بخوانيد.

* آخرشب: به دليل اين كه بعد از درس مي‌خوابيد وضع بعدي نداريد پس از مطالعه فرصت پيدا مي‌كنند تا از نيمكره‌ راست كه جايگاه حافظه‌ كوتاه مدت است وارد نيمكره‌ چپ كه جايگاه حافظه‌ بلند مدت است، وارد شوند، براي همين يادگيري افزايش پيدا مي‌كند. دوساعت قبل از غروب آفتاب: به دليل كاهش اشعه‌ كيهاني و نوعي رابطه خورشيد با زمين اختلال حواس در اين زمان كم مي‌شود، پس سعي كنيد از اين زمان به خوبي جهت مطالعه‌ ثمر بخش استفاده كنيد.

البته اين سه زمان براي درس خواندن مناسب هستند ولي نبايد زمان‌هاي ديگر را از دست بدهيد.  از جمله موارد ديگري كه براي مطالعه‌ ثمربخش بايد رعايت شود و در حيطه‌ زمان مطالعه مي‌گنجد، با معده‌ پر و خالي درس خواندن است كه هر دو مضر است.

روش يا تكنيك مطالعه

مطالعه‌ ثمر بخش بايد براساس يكي از سيستم‌هاي مطالعاتي باشد تا بازده كاري افزايش يابد مسخاب ( م س خ ا ب)  اول كلمات زير است:

مرور، سئوال، خواندن، از برخواني و بازخواني.

رعايت مراحل زير شاگرد را به صورت فعال در جريان يادگيري درگير مي‌سازد و زمينه‌هايي را براي تمرين اطلاعات تازه‌اي كه شاگرد فرا گرفته است، فراهم مي‌آورد.

گام1: مرور: براي آموختن اطلاعات جديد، اولين گام مرور كلي است شما احتمالاً خواهيد توانست گام نخست را با نگاه برخلاصه‌ فصول كتاب انجام دهيد. اين كار به شما كمك خواهد كرد كه اطلاعات فر فصل را با تجارب قبلي خود پيوند زنيد و دانش مربوط را در ذهن خويش فعال سازيد.

گام2: سؤال‌ : سؤال به شما كمك مي‌كند كه به صورت فعال با مواد خواندني درگير شويد. در ضمن مرور فصول از خود سؤالاتي بپرسيد. يعني عناوين اصلي و فرعي هر فصل را به <سئوالات باز> تبديل كنيد. تدبير اين است كه هدف‌هاي خود را به صورت سؤال، مشخص كنيد ومطالب جديد را با آنچه از قبل يادگرفته‌ايد، ربط دهيد. ‌ اين گام در حد زيادي معنا داري اطلاعات جديد را افزايش مي‌دهد و شما را به صورت فعال درگير مي‌كند. اين كار همچنين به شما كمك مي‌كند كه سؤالات امتحاني را پيش بيني كنيد.     

  ‌* گام 3: خواندن‌ : مطالب را بخوانيد. در ضمن مطالعه سعي كنيد كه سؤالاتي را كه در گام 2 طراحي كرده‌ايد پاسخ دهيد و آنچه را مي‌خوانيد با دانسته‌هاي قبلي خود ربط دهيد

گام 4: ازبرخواني:‌  به محض آن كه مطالعه‌ يك قسمت را تمام كرديد، توقف و تلاش كنيد سئوالاتي را كه درباره‌ آن قسمت طراحي كرده‌ايد، پاسخ دهيد. اين تمرين فعال به شما كمك مي‌كند كه از طريق ربط دادن مطالب جديد با اطلاعات قبلي، به متن مزبور معنا ببخشيد.

گام 5‌ بازخواني:‌ جريان بازخواني موجب صرفه‌جويي در وقت شما مي‌شود، زيرا ضروري نيست كه تمام مطالبي را كه قبلاً مطالعه كرده‌ايد، دوباره بخوانيد به جاي آن، برسؤالاتي كه براي امتحان مشكل است تمركز و بخش‌هاي مشكل متن را مطالعه كنيد تا بتوانيد سؤالات را پاسخ دهيد. اين گام، ارزيابي يادگيري شماست و در جايي كه نياز باشد امكان تمرين بيشتري را براي شما فراهم مي‌آورد. با اين 5گام نه تنها مي‌توانيد توانايي مطالعه‌ خويش را تقويت كنيد بلكه مي‌توانيد آن را به ديگران نيز آموزش دهيد.

   • پنجه
  • حاوی
  • قالب میهن بلاگ